DOLAR 18,6419 0.02%
EURO 19,6865 0.27%
ALTIN 1.079,120,21
BITCOIN 3225961,71%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de
  • İnternetteGazete
  • Tatil
  • Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ABONE OL
Haziran 15, 2022 04:24
Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) münasebetiyle sıhhat çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ait yol ve asıllar belirlendi.

“Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbi Süreç ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan doktor ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve süreçleri kapsayan yönetmelikle birlikte, sıhhat çalışanlarına yönelik soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat bahislerinde yetkili Mesleksel Sorumluluk Konseyi kuruldu.

Mesleki Sorumluluk Heyeti 7 üyeden oluşacak

Mesleki Sorumluluk Heyeti, Sıhhat Bakanı tarafından belirlenen bakan yardımcısı, sıhhat hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, idare hizmetleri genel müdürleri yahut yardımcıları ile profesör yahut doçent unvanlı biri dahili, başkası cerrahi branştan iki tabip olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Kurulun lideri, bakan yardımcısı olarak belirlenirken, üyelerin misyon müddeti 2 yıl olacak. Müddeti sona eren üyeler yine seçilebilecek.

Kurul, ayda en az 1 kere, en az 4 üyenin iştirakiyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınacak. Heyet üyeleri çekimser oy kullanamayacak.

Görüşülmekte olan yahut Şuraya gelmesi beklenen şimdiki hususlar hakkında görüş ve niyetler toplantı dışında açıklanamayacak. Toplantının ve oylamanın kapalılığı koruma edilecek.

Kurul gündemi lider tarafından zamanaşımı ve hak düşürücü mühletler dikkate alınarak belirlenecek. Şuradaki görüşmeler gündemdeki sıraya nazaran yapılacak.

Kurul toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren mevzular hakkında istişare misyonu yapmak, görüş ve tekliflerini sunmak üzere en az 3 şahıstan oluşan ihtisas komiteleri kurulabilecek. İhtisas komitesi üyeleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğünce teklif edilen bahsin uzmanı adaylar ortasından lider tarafından seçilecek. Kurul üyeleri konseyde oy kullanamayacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere kâfi nitelik ve sayıda işçi görevlendirilecek.

Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına nazaran, diğer bir bakan yardımcısının başkanlığında belirtilen unvan ve nitelikleri haiz bireylerden yeni heyetler oluşturabilecek.

Mesleki Sorumluluk Heyetinin görevleri

Kurul, Yükseköğretim Kanununun 53’üncü hususunda yer alan soruşturma metoduna tabi olanlar dışındaki sıhhat meslek mensupları hakkında tıbbi süreç ve uygulamaları nedeniyle ön inceleme yapmak yahut yaptırmak, ön inceleme raporundaki bulgulara nazaran gerek gördüğünde yine inceleme yapmak yahut yaptırmak, soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar vermek ve soruşturma müsaadesine ait kararın yetkili mercilere intikal ettirilmesini temin etmekle sorumlu olacak.

Kurulun rücuya dair misyonları ise şunlar olacak:

İdare aleyhine tazminata hükmeden mahkeme kararının, sıhhat meslek mensubunun misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığını tespit eden katılaşmış ceza mahkemesi kararının, inceleme raporu ile ilgili başka evrakın raporla birlikte eksiksiz olarak sekretarya tarafından Şuraya sunulmasını sağlamak.

İdarece yapılan ödemeye, sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğinin katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edildiği hallerde, gerektiğinde ilgili sıhhat meslek mensubunu, ziyan gören yahut hak sahibini yahut yasal temsilcilerini ve varsa sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek.

İdari yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hangi ölçüsünün sıhhat meslek mensubunun mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararına husus fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman uzmana tespit ettirmek.

Sağlık meslek mensubunun tazminata bahis olaydaki kusur oranına nazaran rücu edilip edilmeyeceğine, edilecek ise ölçüsüne misyonun berbata kullanıldığını tespit eden ceza mahkemesi kararının mutlaklaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde gerekçeli olarak karar vermek ve verilen kararın adabına uygun olarak ilgili yönetimlere, sıhhat meslek mensubuna ve varsa sigorta şirketine bildirilmesini sağlamak.

Rücu edilmesine karar verilen belgeleri ilgili yönetime göndermek.

İhtiyaç halinde teknik ve uzmanlık gerektiren bahislerde görüşüne başvurmak üzere ihtisas komiteleri oluşturmak yahut kanunlarda uzmanlık hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlardan görüş almak.

Sağlık meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikayetçi ile başka ilgililerin mahremiyetinin korunması ve şahsî dataların güvenliğinin sağlanması konusunda Ferdî Dataların Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü önlemleri almak.

Kurul kararlarının ilgililere hangi kanun yolları ve mercilere hangi müddet içinde başvurulabileceği belirtilerek bildirilmesini temin etmek.

Soruşturma müsaadesine dair metot ve esaslar

Mesleki Sorumluluk Heyeti, sıhhat meslek mensuplarının kanun kapsamına giren bir hata işlediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının öngördüğü tarza nazaran bir ön inceleme yapacak yahut yaptıracak.

Ön inceleme sırasında şikayet konusunun münhasıran kanun kapsamındaki sıhhat meslek mensuplarının tıbbi süreç ve uygulamalarına ait olduğu tespit edilir ise inceleme tamamlanarak rapor düzenlenecek. İnceleme sırasında fiilin faili yahut konusu bakımından tefrik edilmesi gerektiği anlaşılır ise kanun kapsamında olan kısım tefrik edilerek buna ait ön inceleme ayrıyeten yürütülerek sonuçlandırılacak.

Kurul, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan sıhhat meslek mensupları bakımından müdürlüklerde vazifeli lider yahut yardımcılarını ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek. Ön inceleme sonucunda hazırlanan raporun karar vermeye kâfi olduğu kıymetlendirilir ise Konsey tarafından soruşturma müsaadesi konusunda gerekçeli olarak bir karar verilecek. Şura aydınlatılması gereken konular tespit ederse, şahsen yahut ön incelemeyi yapan tıpkı yahut öbür vazifeliler eliyle yeni bir inceleme yaptırabilecek.

Cumhuriyet başsavcılığının sıhhat meslek mensubu hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran soruşturma yapabilmesine Heyet tarafından müsaade verilebilecek.

Kurul, soruşturma müsaadesi konusundaki kararını kabahatin Konsey tarafından öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç 60 gün içinde verecek. Bu müddet, zarurî hallerde 30 günü geçmemek üzere bir sefer uzatılabilecek. Müddetin son günü bir tatil gününe rastlarsa müddet, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacak.

Kurulca, belirtilen müddetler içinde soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi konusunda gerekçeli olarak karar verilmesi zarurî olacak.

Soruşturma müsaadesi verilmesine ya da verilmemesine dair Konsey kararı; Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sıhhat meslek mensubuna, şikayet edene ve müdürlüğe gönderilecek.

Soruşturma müsaadesi verilmesine dair Konsey kararına karşı hakkında inceleme yapılan sıhhat meslek mensubu, soruşturma müsaadesi verilmemesine dair karara karşı Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçi, sürece koymama kararına karşı da şikayetçi Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz mühleti Şura kararının bildiri edildiği tarihten itibaren 10 gün olacak.

Rücu adap ve esasları

Tıbbi süreç ve uygulama nedeniyle tazminat ödenmesi talebiyle aleyhine dava açılan yönetim, davayı sıhhat meslek mensubuna; mesleksel mali sorumluluk sigortası bulunan sıhhat meslek mensubu da sigortacıya ihbar edecek.

Rücu istemi, ceza mahkemesi kararının nihaileşmesi sonucunda tespit edilen sorumlu şahsa yöneltilecek.

Kurul tarafından verilecek karara temel olmak üzere sıhhat meslek mensubunun vazifeli olduğu idarece yaptırılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, sıhhat meslek mensubunun mesleksel mali sorumluluk sigortası varsa, poliçe ve ekleri ile hadisenin sigortacıya ihbar edildiğine dair evrak ve mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile birlikte rücu değerlendirmesine temel olmak üzere, incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yönetim tarafından Heyete intikal ettirilecek.

Kurul sekretaryası evrakı formu bakımdan inceleyerek varsa eksikliklerin 10 gün içinde tamamlanmasını sağlayacak.

İdare tarafından ödenen tazminattan ötürü rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanıp kullanmadığı konusundaki katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile mahkumiyetine karar verilen sıhhat meslek mensubunun tazminata mevzu olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi kararının katılaştığı tarihten itibaren Heyet tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Kurul tarafından verilen kararın 7 gün içinde ilgili yönetimlere intikali sağlanacak. Heyetçe rücu edilmesine karar verilen ölçü, ilgili yönetimlerce genel kararlara nazaran tahsil edilecek.

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle misyonunun gereklerine alışılmamış hareket ettiklerinin katılaşmış bir ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi durumu dışında mali ve idari istikametten sorumlu tutulmayacak.

AA / Hamdi Çelikbaş – Yeni

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. sosyal medya hizmetleri