Son dakika haberleri | Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekillerinin Askeri Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife nazaran, Askeri Ceza Kanunu’na eklenen fıkrayla, firar ve müsaade tecavüzü üzere kabahatlerle ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle tabir almayı imkansız hale getiren mecburî hallerde, ilgilinin tabiri alınmayacak.

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp gerecine ziyan vermek hatasından kast yahut ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen ziyanı tazminle sorumlu olmayacak.

Genelkurmay Liderinin yaş haddi, birer yıllık müddet ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

Yüksekokul mezunu astsubaylara, bir kademe intibakı sağlanarak, dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden vazifeye başlatılacak. Misyonda olan ve emekli işçiye de bir kademe intibakı sağlanacak.

En az iki yıl yüksek tahsilini tamamlamış astsubayların derece ve kademelerine ek bir kademe

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde en az 2 yıl ve daha uzun müddetli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ek edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl müddetli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ek edilerek intibakları yapılacak. Bu kapsamda ek kademe verilen astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin birinci kademeleri verilen ek kademe ölçüsü kadar fazla olacak.

Emekli oldukları tarihteki tahsil durumları temel alınmak suretiyle, en az 2 yıl ve daha uzun vadeli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu vazifeleri üzerinden emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak.

Bu düzenleme uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu kapsamda emeklilik keseneği yahut kurum karşılığı yahut sigorta primi çalışan ve patron hisselerinde oluşacak fark meblağı; gecikme cezası, gecikme artırımı yahut faiz uygulanmaksızın, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili kurumlar tarafından Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Bu teklif yürürlüğe girdiği tarihte maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamında yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecekler.

Bu düzenlemenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Uyuşmazlıkların tahlilinde Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum yönetim mahkemeleri yetkili olacak

Askeri hizmete ait idari süreç ve hareketlerden doğan uyuşmazlıkların tahlilinde bölge yönetim mahkemesinin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum yönetim mahkemeleri yetkili olacak. Bu mahkemelerin; bu düzenlemede belirtilen uyuşmazlıklar bakımından yargı etrafı ile tıpkı yerde birden fazla bulunması halinde bu uyuşmazlıkların hangi yönetim mahkemesinde görüleceği Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca tespit olunacak. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Teklifle, Ulusal Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine Ait Kanunun ismi “Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu” biçiminde değiştiriliyor. Kanunda yer alan “Harita Genel Komutanlığı” tabiri “Harita Genel Müdürlüğü”, “Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı” sözü ise “Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı” formunda değiştirilirken, Kanuna “Personel Temin Daire Başkanlığı” ile “Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı” kurumları ekleniyor.

Döner sermaye işletmelerine 100 milyon Türk lirası sermaye

Milli Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmeleri faaliyet gösteriyor. Teklifle, bu kapsama giren işletmelere tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon Türk lirasına çıkarılıyor. Tahsis edilen sermaye ölçüsü Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilecek. Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen ölçülerin azaltılıp yahut çoğaltılması Ulusal Savunma Bakanlığınca yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyelerine proje bazlı döner sermaye

Teklifle, Ulusal Savunma Üniversitesi bünyesinde daha güçlü bir takım yapısının oluşturulması, öbür üniversitelerde olduğu üzere öğretim görevlilerine proje bazlı döner sermaye imkanlarının sağlanması, bu üniversiteyle özel bölüm iş birliğinin artırılması, savunma sanayi alanında yeni ve özgün projeler geliştirilerek yerli ve ulusal teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Buna nazaran, Ulusal Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintilerle tahsil edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden Üniversitenin rektör dahil akademik yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, Yükseköğretim Kanunu’nun döner sermayeye ait kararları uygulanacak.

Aylıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na nazaran alanların bu halde ek ödeme matrahlarının belirlenmesinde, aylıklarını Yükseköğretim İşçi Kanunu’na nazaran alan birebir akademik unvan ve derecedeki sivil öğretim elemanlarının mali hakları temel alınacak.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitülerde atamalı yahut vazifeli sivil öğretim elemanlarına, almakta oldukları brüt üniversite ödeneğinin yüzde 30’u oranındaki ödemenin net meblağı, bu düzenleme uyarınca birebir aya ait yapılacak net ödeme fiyatından mahsup edilecek.

İşletmelere tahsis edilen sermaye ölçüsü ile halihazırda mevcut sermayeleri ortasındaki farkın, Merkezi İdare Bütçesine mali yük getirmeden yalnızca mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilen kardan karşılanması hedefleniyor. Buna nazaran, 100 milyon liraya çıkarılan sermaye meblağı mevcut sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlarla karşılanacak.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli müracaat koşullarına sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki periyotta icra edilen harekat yahut yurt dışı operasyon misyonları nedeniyle müracaatta bulunamayan yahut seçme imtihanına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlar, hizmet yılı hariç belirtilen öteki kuralları taşımaları kaydıyla kullanamadıkları imtihan haklarını, hala imtihan hakkı bulunanlar son imtihan hakkının bitimi tarihinden, imtihan hakkı bitmiş olanlarsa bu unsurun yürürlük tarihinden sonra yapılacak birinci seçme imtihanından başlamak ve imtihana giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilecek.

Bedelli ve dövizle askerlik

Teklifle yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor.

Buna nazaran, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen müddetin her bir yılı için ödenecek fiyata ek bedel alınacak. Ek bedel, 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, gizli ve bakaya kaldıkları toplam mühletin yıl olarak çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele temel yılın hesabında, 1 ila 365 gün bir yıl kabul edilecek. Yılı aşan günler müteakip yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri yahut rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla mühletle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere yahut askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yahut karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıyeten ödemeleri halinde; evvelce ödemiş oldukları fiyat, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen fiyattan az olanlar, eksik kalan meblağı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Önceden ödediği döviz fiyatı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen fiyata eşit yahut bu meblağdan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Fakat bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

Bu düzenleme kapsamındaki döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilecek.

AA / Ahmet Alp Özden – Siyaset

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir